สาขาวิชาวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร (ต่อเนื่อง)
Smart Farm and Agricultural Innovation Engineering (Continuing Program)

           เมื่อวันที่ 11 กรกรฏาคม 2565  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกร สาสุจิตต์ รองคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทนฝ่ายบริหาร และ อาจารย์ ดร.สุระพล ริยะนา อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร ร่วม ลงนามบันทึกความตกลงทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยวิทยาลัยพลังงานทดแทน กับ โรงเรียนเทคนิควิชาชีพแบบผสมน้ำบาก แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ โรงเรียนเทคนิควิชาชีพแบบผสมน้ำบาก แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

          โดยมีวัตถุประสงค์และขอบเขตความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมพัฒนากิจกรรมทางวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านวิชาชีพ เทคโนโลยีพลังงานและอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ 

ปรับปรุงข้อมูล : 12/7/2565 14:46:36     ที่มา : สาขาวิชาวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร (ต่อเนื่อง)     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 579

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม ข่าวด้านการศึกษา

ข่าวล่าสุด

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมฟาร์มอัฉจริยะและนวัตกรรมเกษตร วิทยาลัยพลังงาน อบรมเกษตรกรชาวเขามูเซอ ในการแปรรูปกล้วยอบแห้ง ทั้งแบบสติก และกล้วยม้วน ภายใต้โครงการ RU ขยายผลโรงอบแสงอาทิตย์ระบบความร้อนเสริม
นักศึกษาสาขาวิศวกรรมฟาร์มอัฉจริยะและนวัตกรรมเกษตร วิทยาลัยพลังงาน อบรมเกษตรกรชาวเขามูเซอจำนวน 40 คนในการแปรรูปกล้วยอบแห้ง ทั้งแบบสติก และกล้วยม้วน ภายใต้โครงการ RU ขยายผลโรงอบแสงอาทิตย์ระบบความร้อนเสริม ได้รับทุนอุดหนุนจาก สวก. ประจำปีงบประมาณ 2566โรงอบแสงอาทิตย์ระบบพลังงานความร้อนเสริม ขนาด 8×6.2 สามารถแปรรูปกล้วยได้ครั้งละ 350-500 กิโลกรัม (ได้ผลิตภัณฑ์ 100-120 กิโลกรัม) ต่อรอบการผลิตปัจจุบันได้นำผลิตภัณฑ์จำหน่ายที่โป่งน้ำร้อนให้นักท่องเทียว และมูลนิธิโครงการหลวงช่วยจำหน่าย จนมีรายได้ปีละ 60,000 บาท จากเดิมไม่มีรายได้เลย.....สอดคล้องกับ โครงการหลวงโมเดล....
23 กุมภาพันธ์ 2567     |      91
รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 ของการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International seminar and Innovation "Competition of technology and Innovation" for high value creation and agricultural product under New Southbound Policy collaboration ณ ประเทศไทยเป
รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 ของการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International seminar and Innovation "Competition of technology and Innovation" for high value creation and agricultural product under New Southbound Policy collaboration ณ ประเทศไทยเป เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2566 จากผลงานจำนวน 31 ชิ้น จากประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอินเดีย ประเทศไทเป สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศไทย จุดเด่นของโครงการ เป็นนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จ โดยสามารถนำเทคโนโลยี IoT ที่เหมาะสมไปพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรแปรรูปในพื้นที่สูง (appropriate technology for area based approach) ในการแปรรูปสมุนไพรอบแห้ง (ชาดอกไม้) ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ จังหวัดเชียงราย สามารถแปรรูปพืชสมุนไพรอบแห้ง ที่มีความสะอาดตามมาตรฐานความปลอดภัย สามารถลดการใช้พลังงานความร้อน และสามารถนำไปใช้ในการอบแห้งในปริมาณมากได้ โดยในปี 2564-2565 ทางศูนย์ฯ สะโง๊ะ สามารถอบแห้งพืชสมุนไพรได้มากกว่า 100 ตันสด ได้ผลิต 10 ตันแห้ง เกิดรายได้มูลค่า 8.5 ล้าน กระจายสู่เกษตรกรในพื้นที่จำนวน 700 คน สิ่งประดิษฐ์ ดังกล่าวเป็น outcome และ output จากโครงการวิจัย การพัฒนาโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบให้ความร้อนเสริมควบคุมแบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีไอโอที (PRP6405031990) ได้รับทุนสนับสนุนจากภายใต้กรอบการวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรประจำปี 2564 ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) โดยมี ผศ.ดร.ฤทธิชัย อัศวราชันย์ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นหัวหน้าโครงการ และเป็นผู้ประดิษฐ์
15 พฤษภาคม 2566     |      536
อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมฟาร์มอัฉจริยะและนวัตกรรมเกษตร ได้พัฒนาเครื่องอบแห้งมะม่วงระบบ Air drying รวมกับเทคโนโลยี PCO สำหรับการผลิตมะม่วงในระดับอุตสาหกรรม
แนวทางที่สำคัญของการแก้ไขปัญหาราคามะม่วงตกต่ำ คือการแปรรูป ณ แหล่งผลิต (แหล่งปลูก) โดยผลงานล่าสุดของ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมฟาร์มอัฉจริยะและนวัตกรรมเกษตร ได้พัฒนาเครื่องอบแห้งมะม่วงระบบ Air drying รวมกับเทคโนโลยี PCO สำหรับการผลิตมะม่วงในระดับอุตสาหกรรม สามารถอบแห้งมะม่วงได้วันละ 1-10 ตันต่อวัน หลักสูตรฟาร์มอัฉจริยะและนวัตกรรมเกษตร เน้นการพัฒนาเครื่องจักรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร
20 เมษายน 2566     |      148