• เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
    • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หรือ วิศวกรรม หรือ วิทยาศาสตร์ หรือ
    • ประเภทวิชาเกษตรกรรม ทุกสาขาวิชา
    • ประเภทวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้าน วิศวกรรมศาตร์ วิทยาศาสตร์ หรือ สาขาวิชาอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง
  • เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
  • กรณีอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ปรับปรุงข้อมูล 31/1/2566 11:14:31
, จำนวนการเข้าดู 0