โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี 2 ปี

 

 

 

1.1 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

72

หน่วยกิต

 

1.2 โครงสร้างหลักสูตร

หน่วยกิต

 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

15

หน่วยกิต

 

กลุ่มสังคมและวัฒนธรรม

-

หน่วยกิต

 

กลุ่มความเป็นมนุษย์และการใช้ชีวิต

-

หน่วยกิต

 

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

6

หน่วยกิต

 

กลุ่มการคิดคำนวณ การใช้เหตุผลและเทคโนโลยี

6

หน่วยกิต

 

กลุ่มการเป็นผู้ประกอบการ

3

หน่วยกิต

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ

51

หน่วยกิต

 

กลุ่มวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

(9)

หน่วยกิต

 

กลุ่มวิชาแกน

12

หน่วยกิต

 

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

8

หน่วยกิต

 

กลุ่มวิชาชีพ

19

หน่วยกิต

 

กลุ่มวิชาเลือก

12

หน่วยกิต

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

6

หน่วยกิต

รายวิชาชื่อวิชาและจำนวนหน่วยกิต

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

15

 หน่วยกิต

กลุ่มสังคมและวัฒนธรรม

-

 หน่วยกิต

      

 

 

กลุ่มความเป็นมนุษย์และการใช้ชีวิต

-

 หน่วยกิต

 

 

 

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

6

หน่วยกิต

10700 302

การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

3 (2–2–5)

 

Thai Language for Communication

 

10700 307

ทักษะภาษาอังกฤษสําหรับศตวรรษที่ 21

3 (2–2–5)

 

English Skill for 21st Century

 

 

หรือนักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาอื่น ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                   ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้เปิดสอน โดยต้องได้รับการเห็นชอบจาก อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

 

 

กลุ่มการคิดคำนวณ การใช้เหตุผลและเทคโนโลยี

6

หน่วยกิต

10300 405

การคํานวณทางธุรกิจและการลงทุนสําหรับผู้ประกอบการ ยุคใหม่

3 (2–2–5)

 

Business and Investment Calculations for Modern Entrepreneurs

 

 

10300 413

วิทยาศาสตร์รอบตัวในศตวรรษที่ 21

3 (2–2–5)

 

Science in Daily Life for 21st Century Skill

 

 

หรือนักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาอื่น ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มการคิดคำนวณ การใช้เหตุผลและเทคโนโลยี ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้เปิดสอน โดยต้องได้รับการเห็นชอบจาก อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

กลุ่มการเป็นผู้ประกอบการ

3

 หน่วยกิต

10400 502

ผู้ประกอบการนวัตกรรมทางการเกษตร

3 (2–2–5)

 

Agripreneur

 

 

หรือนักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาอื่น ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มการเป็นผู้ประกอบการ ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้เปิดสอน โดยต้องได้รับการเห็นชอบจาก อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน

54

หน่วยกิต

กลุ่มวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

(9)

หน่วยกิต

11504 100

คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร

3 (3-0-6)

Mathematics for Smart Farm and Agricultural Innovation Engineering

11504 101

ฟิสิกส์สำหรับวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร

3 (3-0-6)

Physics for Smart Farm and Agricultural Innovation Engineering

11504 102

เคมีและชีววิทยาสำหรับวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร

3 (3-0-6)

Chemistry and Biology for Smart Farm and Agricultural Innovation Engineering

 

หมายเหตุ กลุ่มวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) จะพิจารณาจัดให้มีการเรียนการสอนเป็นรายกรณีไปตามพื้นฐานของนักศึกษา ทั้งนี้ภายใต้ความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

กลุ่มวิชาแกน

12

หน่วยกิต

11504 110

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตทางการเกษตร

3 (2-3-5)

Technology and Innovation in Agricultural Production

11504 111

เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับเกษตรอัฉจริยะ

3 (2-3-5)

Technology and Innovation for Smart Agriculture

11504 112

เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการพลังงานสำหรับเกษตรอัฉจริยะ

3 (2-3-5)

Energy Technology and Management for Smart Agriculture

11504 113

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเกษตรอัฉจริยะ

3 (2-3-5)

Electricity and Electronics for Smart Agriculture

 

 

 

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

8

หน่วยกิต

11504 120

ฝึกงานโรงงานและมาตรฐานความปลอดภัย

1 (0-3-1)

Factory Training and Safety Standards

11504 121

การเขียนแบบทางวิศวกรรม

1 (0-3-1)

Engineering Drawing

11504 122

เทคโนโลยีและนวัตกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์

2 (1-3-5)

Technology and Product Processing Innovation

11504 220

ระบบสมองกลฝังตัวและอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง

2 (1-3-5)

Embedded System and Internet of Things

11504 221

การประกอบการและสร้างธุรกิจใหม่

2 (1-3-5)

Entrepreneurship and New Business

 

 

 

 

กลุ่มวิชาชีพ

19

หน่วยกิต

วิชาเอกวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะ

 

 

11504 230

โครงงานปริทัศน์และสัมมนาด้านวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะ

1 (0-3-1)

 

Literature Review and Seminar in Smart Farm Engineering

11504 231

ระบบการจัดการฟาร์มเกษตรตามมาตรฐานสากล

3 (2-3-5)

International Standards for Agricultural Farm Management System

11504 232

ข้อมูลขนาดใหญ่และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับเกษตรอัจฉริยะ

3 (2-3-5)

Big Data and Information Technology Systems for Smart Agriculture

11504 233

ปัญญาประดิษฐ์สำหรับเกษตรอัจฉริยะ

3 (2-3-5)

Artificial Intelligence for Smart Agriculture

11504 234

การออกแบบระบบโรงเรือนผลิตเกษตรอัจฉริยะ

3 (2-3-5)

Design of Smart Greenhouse Systems

11504 235

โครงงานวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะ

3 (0-9-0)

Smart Farm Engineering Project

11504 291

การฝึกงานวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะ

3

ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า  320 ชั่วโมง

 

Smart Farm Engineering Internship

 

 

 

 

วิชาเอกวิศวกรรมนวัตกรรมเกษตร

19

หน่วยกิต

11504 240

โครงงานปริทัศน์และสัมมนาด้านวิศวกรรมนวัตกรรมเกษตร

1 (0-3-1)

Literature Review and Seminar in Agricultural Innovation Engineering

11504 241

การออกแบบโรงงานแปรรูปอัจฉริยะด้วยอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง

3 (2-3-5)

Designing Smart Processing Plant using Internet of Things

11504 242

นวัตกรรมการแปรรูปเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง

3 (2-3-5)

Innovative Processing for Value-Added Product using Advanced Technology

11504 243

นวัตกรรมการผลิตและการแปรรูปกัญชาและกัญชง

3 (2-3-5)

Innovation in Production and Processing of Cannabis and Hemp

11504 244

การออกแบบบรรจุภัณฑ์และโลจิสติกส์

 

3 (2-3-5)

 

Packaging-Design and Logistics

 

11504 245

โครงงานวิศวกรรมนวัตกรรมเกษตร

 

3 (0-9-0)

 

Agricultural Innovation Engineering Project

 

11504 292

การฝึกงานวิศวกรรมนวัตกรรมเกษตร

3

ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า  320 ชั่วโมง

 

Agricultural Innovation Engineering Internship

 

 

 

 

 

กลุ่มวิชาเลือก

12

หน่วยกิต

เลือกเรียนในกลุ่มวิชาเหล่านี้จำนวน 2 กลุ่มวิชา

 

 

กลุ่มวิชา ผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมการการแปรรูปพืช และสัตว์เศรษฐกิจใหม่

6

หน่วยกิต

11504 250

การแปรรูปอาหารฟังก์ชันและสมุนไพร

 

2 (1-2-3)

Functional Food and Herbs Processing

 

11504 251

เทคโนโลยีการอบแห้งและการแปรรูปผักและผลไม้

 

2 (1-2-3)

Drying and Procrssing Technology for Fruit and Vegetable

 

11504 252

นวัตกรรมการผลิตและการแปรรูปเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากแมลง

2 (1-2-3)

Production and Processing Innovations  for Value-Added Insects Products

 

 

 

 

กลุ่มวิชา การวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลเพื่อเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจเกษตร

6

หน่วยกิต

11504 253

นวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ

2 (1-2-3)

Innovative Agricultural Production for Entrepreneur

 

11504 254

แบบจำลองธุรกิจแฟรนไชส์และสตาร์ทอัพ

 

2 (1-2-3)

Franchise and Startup Business Model

 

11504 255

เกษตรพาณิชย์และตลาดดิจิทัล 

 

2 (1-2-3)

Commercial Agriculture and Digital Markets

 

 

 

 

 

กลุ่มวิชา ผู้ประกอบการด้านการพัฒนาฟาร์มและโรงเรือนอัจฉริยะ

6

หน่วยกิต

11504 260

เซนเซอร์และระบบตรวจวัดทางการเกษตร

 

2 (1-2-3)

Sensors and Agricultural Measurement Systems

 

11504 261

ระบบควบคุมในฟาร์มและโรงเรือนอัจฉริยะ

 

2 (1-2-3)

Smart Farm and Greenhouse Control System

 

11504 262

การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์เพื่อบริหารฟาร์มอัจฉริยะ

 

2 (1-2-3)

Computer System Design for Smart Agricultural Management

 

 

 

 

กลุ่มวิชา การบินโดรนสำรวจทางการเกษตรและการทำแผนที่ทางอากาศ 

6

หน่วยกิต

11504 263

อากาศยานไร้คนขับและการบินเกษตร

 

2 (1-2-3)

Unmanned Aircraft and Agricultural Aviation

 

11504 264

เทคโนโลยีการตรวจวัดระยะใกล้และไกลสำหรับเกษตรอัจฉริยะ

 

2 (1-2-3)

Proximal and Remote Sensing Technology for Smart Agriculture

11504 265

การวิเคราะห์ข้อมูลภาพสำหรับเกษตรอัจฉริยะ

 

2 (1-2-3)

Image Processing for Smart Agriculture

 

 

 

 

 

กลุ่มวิชา การประกอบการพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับการเกษตรอัจฉริยะ

6

หน่วยกิต

11504 270

เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับการเกษตรอัจฉริยะ

 

2 (1-2-3)

Solar Energy Technology for Smart Agriculture

 

11504 271

การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

2 (1-2-3)

Design of Solar Power Generation Systems

11504 272

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ 

 

2 (1-2-3)

Solar Water Pumping System for Smart Agriculture

 

 

 

 

 

กลุ่มวิชา หัวข้อพิเศษทางด้านฟาร์มเกษตรอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร

6

หน่วยกิต

11504 273

หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 1

3 (2-2-5)

 

Special Topics in Smart Farm and Agricultural Innovation Engineering 1

11504 274

หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 2

3 (2-2-5)

 

Special Topics in Smart Farm and Agricultural Innovation Engineering 2

 

 

 

 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี

6

หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนรายวิชาอื่น ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยฯ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 

 


ปรับปรุงข้อมูล 31/1/2566 11:15:40
, จำนวนการเข้าดู 0