หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร (ต่อเนื่อง)

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา               มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วิทยาเขต/คณะ                      วิทยาลัยพลังงานทดแทน

1. ชื่อหลักสูตร

    ภาษาไทย        :           หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

                                    สาขาวิชาวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร (ต่อเนื่อง)

    ภาษาอังกฤษ    :           Bachelor of Engineering

Program in Smart Farm and Agricultural Innovation Engineering (Continuing Program)

 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

          ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)        : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร)

          ชื่อย่อ (ภาษาไทย)         : วศ.บ. (วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร)

          ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)    : Bachelor of Engineering (Smart Farm and Agricultural Innovation Engineering)

          ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)     : B.Eng. (Smart Farm and Agricultural Innovation Engineering)

3. วิชาเอก

  • วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะ
  • วิศวกรรมนวัตกรรมเกษตร

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

          จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 72 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร

          5.1 รูปแบบ

                   หลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี ประเภทหลักสูตรทางวิชาชีพหรือปฎิบัติการ

          5.2 ภาษาที่ใช้

                  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

           5.3 การรับเข้าศึกษา

                   รับนักศึกษาทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่มีพื้นความรู้ภาษาไทย

           5.4 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่น

                   เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัย ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง

           5.5 การให้ปริญญากับผู้สำเร็จการศึกษา

                   ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว


ปรับปรุงข้อมูล 31/1/2566 11:16:15
, จำนวนการเข้าดู 0