สาขาวิชาวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร (ต่อเนื่อง)
Smart Farm and Agricultural Innovation Engineering (Continuing Program)

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมมูลนิธิโครงการหลวงสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
.
ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมมูลนิธิโครงการหลวงสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ในโอกาสนี้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน สำหรับการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้/นวัตกรรมของมูลนิธิโครงการหลวงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สู่เกษตรกร เยาวชนและผู้ที่สนใจ โดยภายในงานมีกิจกรรมหลายด้าน อาทิ ด้านการพัฒนาพันธุ์พืช เทคโนโลยีการจัดการด้านอาหารพืช การอารักขาพืช เทคโนโลยี SMART FRAMING เทคโนโลยีด้านแปรรูปและเพิ่มมูลค่า การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชุมชนต้นแบบโครงการหลวง และผลงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานสนับสนุน ทั้งนี้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เข้าร่วมการจัดนิทรรศการให้องค์ความรู้ เรื่อง “การพัฒนากระบวนการแปรรูปพลับหมาด" ซึ่งเป็นโครงการวิศวกรรมของนักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมฟาร์มอัฉจริยะและนวัตกรรมเกษตร วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย อัศวราชันย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหน้าโครงการวิจัย โดยได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยจาก สวก ประจำปีงบประมาณ 2565

ปรับปรุงข้อมูล : 10/2/2566 21:01:45     ที่มา : สาขาวิชาวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร (ต่อเนื่อง)     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 906

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมฟาร์มอัฉจริยะและนวัตกรรมเกษตร วิทยาลัยพลังงาน อบรมเกษตรกรชาวเขามูเซอ ในการแปรรูปกล้วยอบแห้ง ทั้งแบบสติก และกล้วยม้วน ภายใต้โครงการ RU ขยายผลโรงอบแสงอาทิตย์ระบบความร้อนเสริม
นักศึกษาสาขาวิศวกรรมฟาร์มอัฉจริยะและนวัตกรรมเกษตร วิทยาลัยพลังงาน อบรมเกษตรกรชาวเขามูเซอจำนวน 40 คนในการแปรรูปกล้วยอบแห้ง ทั้งแบบสติก และกล้วยม้วน ภายใต้โครงการ RU ขยายผลโรงอบแสงอาทิตย์ระบบความร้อนเสริม ได้รับทุนอุดหนุนจาก สวก. ประจำปีงบประมาณ 2566โรงอบแสงอาทิตย์ระบบพลังงานความร้อนเสริม ขนาด 8×6.2 สามารถแปรรูปกล้วยได้ครั้งละ 350-500 กิโลกรัม (ได้ผลิตภัณฑ์ 100-120 กิโลกรัม) ต่อรอบการผลิตปัจจุบันได้นำผลิตภัณฑ์จำหน่ายที่โป่งน้ำร้อนให้นักท่องเทียว และมูลนิธิโครงการหลวงช่วยจำหน่าย จนมีรายได้ปีละ 60,000 บาท จากเดิมไม่มีรายได้เลย.....สอดคล้องกับ โครงการหลวงโมเดล....
23 กุมภาพันธ์ 2567     |      91
รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 ของการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International seminar and Innovation "Competition of technology and Innovation" for high value creation and agricultural product under New Southbound Policy collaboration ณ ประเทศไทยเป
รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 ของการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International seminar and Innovation "Competition of technology and Innovation" for high value creation and agricultural product under New Southbound Policy collaboration ณ ประเทศไทยเป เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2566 จากผลงานจำนวน 31 ชิ้น จากประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอินเดีย ประเทศไทเป สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศไทย จุดเด่นของโครงการ เป็นนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จ โดยสามารถนำเทคโนโลยี IoT ที่เหมาะสมไปพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรแปรรูปในพื้นที่สูง (appropriate technology for area based approach) ในการแปรรูปสมุนไพรอบแห้ง (ชาดอกไม้) ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ จังหวัดเชียงราย สามารถแปรรูปพืชสมุนไพรอบแห้ง ที่มีความสะอาดตามมาตรฐานความปลอดภัย สามารถลดการใช้พลังงานความร้อน และสามารถนำไปใช้ในการอบแห้งในปริมาณมากได้ โดยในปี 2564-2565 ทางศูนย์ฯ สะโง๊ะ สามารถอบแห้งพืชสมุนไพรได้มากกว่า 100 ตันสด ได้ผลิต 10 ตันแห้ง เกิดรายได้มูลค่า 8.5 ล้าน กระจายสู่เกษตรกรในพื้นที่จำนวน 700 คน สิ่งประดิษฐ์ ดังกล่าวเป็น outcome และ output จากโครงการวิจัย การพัฒนาโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบให้ความร้อนเสริมควบคุมแบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีไอโอที (PRP6405031990) ได้รับทุนสนับสนุนจากภายใต้กรอบการวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรประจำปี 2564 ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) โดยมี ผศ.ดร.ฤทธิชัย อัศวราชันย์ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นหัวหน้าโครงการ และเป็นผู้ประดิษฐ์
15 พฤษภาคม 2566     |      536
อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมฟาร์มอัฉจริยะและนวัตกรรมเกษตร ได้พัฒนาเครื่องอบแห้งมะม่วงระบบ Air drying รวมกับเทคโนโลยี PCO สำหรับการผลิตมะม่วงในระดับอุตสาหกรรม
แนวทางที่สำคัญของการแก้ไขปัญหาราคามะม่วงตกต่ำ คือการแปรรูป ณ แหล่งผลิต (แหล่งปลูก) โดยผลงานล่าสุดของ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมฟาร์มอัฉจริยะและนวัตกรรมเกษตร ได้พัฒนาเครื่องอบแห้งมะม่วงระบบ Air drying รวมกับเทคโนโลยี PCO สำหรับการผลิตมะม่วงในระดับอุตสาหกรรม สามารถอบแห้งมะม่วงได้วันละ 1-10 ตันต่อวัน หลักสูตรฟาร์มอัฉจริยะและนวัตกรรมเกษตร เน้นการพัฒนาเครื่องจักรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร
20 เมษายน 2566     |      148