1. ฤทธิชัย อัศวราชันย์. 2554. เทคโนโลยีการสร้างความร้อนด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า. วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม-ธันวาคม 2554). (TCI-Database)
2. ฤทธิชัย อัศวราชันย์. 2554. การอบแห้งผลผลิตทางการเกษตรด้วยคลื่นไมโครเวฟ. วิศวกรรสารเกษมบัณฑิต 1(2): 31-42.
3. ฤทธิชัย อัศวราชันย์. 2554. การให้ความร้อนแบบโอห์มมิคในการแปรรูปอาหาร. วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 7 ฉบับที่ 1: 11-22
4. ฤทธิชัย อัศวราชันย์. 2556. การศึกษาและการทดลองจลนพลศาสตร์การอบแห้งของวัสดุอาหาร. Rajabhat J. Sci. Humanit. Soc. Sci. ปีที่ 14(2), 13-22.
5. ฤทธิชัย อัศวราชันย์. 2559. ผลของการใช้ความดันสูงในการทำลายจุลิทรีย์และสปอร์ของจุลิทรีย์ในอาหาร. วารสารวิศวกรรมเกษตร ปีที่ 22 (2): 41-48.
6. ฤทธิชัย อัศวราชันย์. 2559. การทบทวนวรรณกรรมเรื่อง: การแปรรูปโดยไม่ใช้ความร้อนสำหรับอาหารเหลวด้วยเทคนิคพัลส์สนามไฟฟ้า. วิศวกรรสารเกษมบัณฑิต 6(2), 40-50.
7. ฤทธิชัย อัศวราชันย์. 2560. การแปรรูปอาหารด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่. Rajabhat J. Sci. Humanit. Soc. Sci. ปีที่ 22(2), 41-48.
8. ฤทธิชัย อัศวราชันย์ และเสมอขวัญ ตันติกุล. 2564. การทบทวนวรรณกรรมเรื่อง: เทคโนโลยีการทอดสุญญากาศ. วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา 5(2): 124-136.


ปรับปรุงข้อมูล 29/10/2565 15:54:12
, จำนวนการเข้าดู 0