ชื่อโครงงาน นักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงงาน อาจารย์ที่ปรึกษา

การศึกษากระบวนการแปรรูปพลับกึ่งแห้งด้วยการใช้อุณหภูมิแบบ 2 ขั้นตอนของเครื่องอบแห้งระบบถาดหมุนกรณีศึกษา : ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ จังหวัดเชียงใหม่
(Study of Semi-Dried Persimmon Process using 2 - State Temperature using Rotary Tray Dryer (Diospyros kaki L.) : Mae Hae Center of Development Royal Project,
Chiang Mai Province.

1. นายชีวพัฒน์ แวนบอเซอร์
2. นางสาวณัฐธิดา สำราญ
3. นายวสันต์ อามง
4. นายกฤษฎิน กุนาธรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย อัศวราชันย์
กระบวนการผลิตและการพัฒนาไข่เค็มโซเดียมต่ำด้วยการใช้ความดันไฮโดรสแตติก
Production Process and the Development of Low-Sodium Salted Egg Production using Hydrostatic Pressure.
1.นางสาวกันต์กมล ตามา
2. นางสาวธิดารัตน์ คำฟู
3. นายปรเมศวร์ แสนคำมูล
4. นายพุฒิพงศ์ จ๊ะโด
5. นายศรุต แก้วคำ
รองศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย อัศวราชันย์
ผลของอุณหภูมิต่อคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดอกเก๊กฮวยแห้ง กรณีศึกษา : ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ จังหวัดเชียงราย
Effects of Temperature on the Physical and Chemical Properties of Dried Chrysanthemum flower (Chrysanthemum indicum Linn.) Case study: Sago Center of Development Royal Project, Chiangrai Province

1. นายวายุ บำรุงผล
2. นางสาวอภิญญา ชมเชย
3. นางสาวศุภนุช แซ่ซั่น

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย อัศวราชันย์
คุณลักษณะการอบแห้งของใบผักชี (Coriandrum sativum L.) ด้วยคลื่นไมโครเวฟ
Microwave Drying Characteristics of Coriander Leaves (Coriandrum sativum L.)

1. นายณัฐวุฒิ มีใจ
2. นายนพพร ตอบเก่ง
3. นายไพรวัลย์ -

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย อัศวราชันย์
การหาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการอบแห้งเนื้อพลับชิ้นอบกึ่งแห้ง (พลับหมาด) โดยใช้วิธีพื้นผิวตอบสนอง กรณีศึกษา : ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง จังหวัดเชียงใหม่
Optimization of semi dehydration of persimmon peeled using response surface methodology (Diospyros kaki L.)Case study: Mae Pun Luang Center of Development Royal Project, Chiang Mai Province

1. นายกฤษดาภรณ์ พุทธวงศ์
2. นายก้องภพ จันทร์อ้าย
3. นางสาวนิราวรรณ ศรีรงค์
4. นางสาววัชราพร เส่ซู

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย อัศวราชันย์
การอบแห้งดอกคาโมไมล์ด้วยโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา : ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ จังหวัดเชียงราย 
Drying of Chamomile Flower (Matricaria recutita L.) Using a Solar Dryer for: Sa-Ngo Royal Project Development Center, Chiang Rai Province

1. นางสาวพรรณนิษา ศรีวิชัย 
2. นายภูวฤทธิ์ อุปปิง 
3. นางสาวอิษยา ขวัญธนพีรยศ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย อัศวราชันย์
การพัฒนาอุปกรณ์วัดค่าการนําไฟฟ้าแบบพกพาของอาหารเหลวระหว่างการให้ความร้อนแบบโอห์มมิก
Development of Electrical Conductivity Measurement Equipment Portable of Liquid Food during Ohmic heating Technology
1. นายชวภณ ริยะนา 
2. นายธัญนาถ ทรงนิลรักษ์ 
3. นางสาวมณีรัตน์ พงษ์สุธีถาวร 
4. นางสาวอัญณิชา อินชู 
รองศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย อัศวราชันย์

ปรับปรุงข้อมูล 29/3/2567 15:16:27
, จำนวนการเข้าดู 0