สาขาวิชาวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร (ต่อเนื่อง)
Smart Farm and Agricultural Innovation Engineering (Continuing Program)
คณาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมหารือเรื่อง การบริหารจัดการฟาร์ม ร่วมกับ บริษัทสยามคูโบต้า
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น. ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมด้วย ผู้อำนวยการกองแผนงาน , รองผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ , รองคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน, คณาจารย์ผู้รับผิดชอลหลักสูตร และ บุคลากรฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ  หารือร่วมกับ ผู้บริหาร ทีมงาน บริษัทสยามคูโบต้า และ บริษัท เกษตรอินโน จำกัด ถึงแนวทางการพัฒนาหลักสูตรผู้จัดการฟาร์ม ดังประเด็นต่อไปนี้    1. การออกแบบหลักสูตรผู้จัดการฟาร์มให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย    2. การส่งนักศึกษาที่จบใหม่ เข้าอบรมเพื่อพัฒนาการเป็นผู้จัดการฟาร์ม (รุ่นที่ 2 กำหนดรับสมัครเดือนสิงหาคม 2565 และ จัดอบรมในช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2565)    3. การให้คำปรึกษาการเพาะปลูกโดยอาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจในโครงการของบริษัทเกษตรอินโน เอกสารแนบ 1. หนังสือขอเข้าพบ 2. สรุปประเด็นจากการประชุม
26 กรกฎาคม 2565     |      338
วิทยาลัยพลังงานทดแทนจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ กับ โรงเรียนเทคนิควิชาชีพแบบผสมน้ำบาก แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
           เมื่อวันที่ 11 กรกรฏาคม 2565  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกร สาสุจิตต์ รองคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทนฝ่ายบริหาร และ อาจารย์ ดร.สุระพล ริยะนา อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร ร่วม ลงนามบันทึกความตกลงทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยวิทยาลัยพลังงานทดแทน กับ โรงเรียนเทคนิควิชาชีพแบบผสมน้ำบาก แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ โรงเรียนเทคนิควิชาชีพแบบผสมน้ำบาก แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว            โดยมีวัตถุประสงค์และขอบเขตความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมพัฒนากิจกรรมทางวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านวิชาชีพ เทคโนโลยีพลังงานและอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ 
12 กรกฎาคม 2565     |      628
ทั้งหมด 1 หน้า