สาขาวิชาวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร (ต่อเนื่อง)
Smart Farm and Agricultural Innovation Engineering (Continuing Program)
VDO แนะนำหลักสูตร "เครื่องฟักไข่อัฉจริยะ เพิ่มอัตราเกิด 85 เปอร์เซ็นต์ "
นวัตกรรมด้านการผลิตของ หลักสูตรวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร "

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมฟาร์มอัฉจริยะและนวัตกรรมเกษตร วิทยาลัยพลังงาน อบรมเกษตรกรชาวเขามูเซอ ในการแปรรูปกล้วยอบแห้ง ทั้งแบบสติก และกล้วยม้วน ภายใต้โครงการ RU ขยายผลโรงอบแสงอาทิตย์ระบบความร้อนเสริม
นักศึกษาสาขาวิศวกรรมฟาร์มอัฉจริยะและนวัตกรรมเกษตร วิทยาลัยพลังงาน อบรมเกษตรกรชาวเขามูเซอจำนวน 40 คนในการแปรรูปกล้วยอบแห้ง ทั้งแบบสติก และกล้วยม้วน ภายใต้โครงการ RU ขยายผลโรงอบแสงอาทิตย์ระบบความร้อนเสริม ได้รับทุนอุดหนุนจาก สวก. ประจำปีงบประมาณ 2566โรงอบแสงอาทิตย์ระบบพลังงานความร้อนเสริม ขนาด 8×6.2 สามารถแปรรูปกล้วยได้ครั้งละ 350-500 กิโลกรัม (ได้ผลิตภัณฑ์ 100-120 กิโลกรัม) ต่อรอบการผลิตปัจจุบันได้นำผลิตภัณฑ์จำหน่ายที่โป่งน้ำร้อนให้นักท่องเทียว และมูลนิธิโครงการหลวงช่วยจำหน่าย จนมีรายได้ปีละ 60,000 บาท จากเดิมไม่มีรายได้เลย.....สอดคล้องกับ โครงการหลวงโมเดล....
23 กุมภาพันธ์ 2567
รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 ของการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International seminar and Innovation "Competition of technology and Innovation" for high value creation and agricultural product under New Southbound Policy collaboration ณ ประเทศไทยเป
รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 ของการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International seminar and Innovation "Competition of technology and Innovation" for high value creation and agricultural product under New Southbound Policy collaboration ณ ประเทศไทยเป เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2566 จากผลงานจำนวน 31 ชิ้น จากประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอินเดีย ประเทศไทเป สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศไทย จุดเด่นของโครงการ เป็นนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จ โดยสามารถนำเทคโนโลยี IoT ที่เหมาะสมไปพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรแปรรูปในพื้นที่สูง (appropriate technology for area based approach) ในการแปรรูปสมุนไพรอบแห้ง (ชาดอกไม้) ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ จังหวัดเชียงราย สามารถแปรรูปพืชสมุนไพรอบแห้ง ที่มีความสะอาดตามมาตรฐานความปลอดภัย สามารถลดการใช้พลังงานความร้อน และสามารถนำไปใช้ในการอบแห้งในปริมาณมากได้ โดยในปี 2564-2565 ทางศูนย์ฯ สะโง๊ะ สามารถอบแห้งพืชสมุนไพรได้มากกว่า 100 ตันสด ได้ผลิต 10 ตันแห้ง เกิดรายได้มูลค่า 8.5 ล้าน กระจายสู่เกษตรกรในพื้นที่จำนวน 700 คน สิ่งประดิษฐ์ ดังกล่าวเป็น outcome และ output จากโครงการวิจัย การพัฒนาโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบให้ความร้อนเสริมควบคุมแบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีไอโอที (PRP6405031990) ได้รับทุนสนับสนุนจากภายใต้กรอบการวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรประจำปี 2564 ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) โดยมี ผศ.ดร.ฤทธิชัย อัศวราชันย์ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นหัวหน้าโครงการ และเป็นผู้ประดิษฐ์
15 พฤษภาคม 2566
อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมฟาร์มอัฉจริยะและนวัตกรรมเกษตร ได้พัฒนาเครื่องอบแห้งมะม่วงระบบ Air drying รวมกับเทคโนโลยี PCO สำหรับการผลิตมะม่วงในระดับอุตสาหกรรม
แนวทางที่สำคัญของการแก้ไขปัญหาราคามะม่วงตกต่ำ คือการแปรรูป ณ แหล่งผลิต (แหล่งปลูก) โดยผลงานล่าสุดของ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมฟาร์มอัฉจริยะและนวัตกรรมเกษตร ได้พัฒนาเครื่องอบแห้งมะม่วงระบบ Air drying รวมกับเทคโนโลยี PCO สำหรับการผลิตมะม่วงในระดับอุตสาหกรรม สามารถอบแห้งมะม่วงได้วันละ 1-10 ตันต่อวัน หลักสูตรฟาร์มอัฉจริยะและนวัตกรรมเกษตร เน้นการพัฒนาเครื่องจักรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร
20 เมษายน 2566
การเรียนปฏิบัติการเชิง VZB ของหลักสูตรวิศวกรรมฟาร์มอัฉจริยะ และนวัตกรรมเกษตร ในหัวข้อการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าในกลุ่ม Juice processing
การเรียนปฏิบัติการเชิง VZB ของหลักสูตรวิศวกรรมฟาร์มอัฉจริยะ และนวัตกรรมเกษตร ในหัวข้อการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าในกลุ่ม Juice processing ประกอบไปด้วย การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และการจัดการของเสียให้เป็นศูนย์ โดยภายหลังที่สกัดน้ำส้มและนำเปลือกส้มแยกออกเป็นเนื้อส้ม และเปลือกส้ม โดย เนื้อส้มทำอาหารสัตว์ อาหารปลาอัดเม็ด ส่วนเปลือกส้มเอาไปกลั่นเป็นน้ำมันหอมระเหย และกากที่เหลือจากการทำน้ำหอมระเหยเอาไปทำปุ๋ยหมักเกิดรายได้จำหน่ายน้ำส้ม 1,700 บาทน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกส้ม กำไร 4,650 บาท อาหารสัตว์จากเนื้อส้ม 700 บาทปุ๋ยอินทรีย์ 100 บาทเกิดรายได้รวม 7,150 บาท จากการลงทุน ประมาณ 1,000 บาทการเรียนปฏิบัติการเชิง VZB ช่วยทำให้เข้าใจว่าเทคโนโลยีอะไรเหมาะสม (appropriate technology) ในการ value added innovation+zero waste +BCGs ด้วยการปฏิบัติจริง
13 กุมภาพันธ์ 2566
โครงการวิศวกรรม หลักสูตรวิศวกรรมฟาร์มอัฉจริยะและนวัตกรรมเกษตร สุดเจ๋ง นำไปใช้งานได้จริง
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมมูลนิธิโครงการหลวงสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมมูลนิธิโครงการหลวงสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ในโอกาสนี้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน สำหรับการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้/นวัตกรรมของมูลนิธิโครงการหลวงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สู่เกษตรกร เยาวชนและผู้ที่สนใจ โดยภายในงานมีกิจกรรมหลายด้าน อาทิ ด้านการพัฒนาพันธุ์พืช เทคโนโลยีการจัดการด้านอาหารพืช การอารักขาพืช เทคโนโลยี SMART FRAMING เทคโนโลยีด้านแปรรูปและเพิ่มมูลค่า การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชุมชนต้นแบบโครงการหลวง และผลงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานสนับสนุน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เข้าร่วมการจัดนิทรรศการให้องค์ความรู้ เรื่อง “การพัฒนากระบวนการแปรรูปพลับหมาด" ซึ่งเป็นโครงการวิศวกรรมของนักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมฟาร์มอัฉจริยะและนวัตกรรมเกษตร วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย อัศวราชันย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหน้าโครงการวิจัย โดยได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยจาก สวก ประจำปีงบประมาณ 2565
10 กุมภาพันธ์ 2566
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติ "Juice Processing" เน้นให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติด้วยเทคโนโลยีแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า
แนวทางพัฒนาบัณฑิตของสาขาวิศวกรรมฟาร์มอัฉจริยะและนวัตกรรมเกษตร เน้นให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติด้วยเทคโนโลยีแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า จากห้องปฏิบัติการ (Lab) สู่การเป็นผู้ประกอบการ เลป juice processing ได้ผลิตน้ำส้มจำหน่ายเริ่มจากการเตรียมวัสดุดิบที่ถูกต้องตามมาตรฐานความปลอดภัย GMP และ การใช้เทคโนโลยีการแปรรูปสมัยใหม่เพื่อลดเวลาการผลิต เช่นการใช้ UV-C ร่วมกับ Thermal processing ควบคู่กับการปรับ pH ให้ต่ำกว่า 4.6 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพาสเจอร์ไรส์ รวมถึง thermal shock ทำให้น้ำส้มมีอายุการเก็บรักษานานถึง 30 วันโดยเริ่มต้นทำ 200 กระป๋อง และจำหน่ายจนเกิดกำไร 4,200 บาทหลักสูตร เน้นลงมือทำ ลงมือขายภายใต้สถานที่จริง ราคาส้ม 8 โล 100 แค่เพียง 3 ชั่วโมง จำหน่ายได้เงิน 7,000 กำไร 4,200 บาท
8 กุมภาพันธ์ 2566
นักศึกษาสาขาวิศวกรรมฟาร์มอัฉจริยะและนวัตกรรมเกษตร วิทยาลัยพลังงาน อบรมเกษตรกรชาวเขามูเซอ ในการแปรรูปกล้วยอบแห้ง ทั้งแบบสติก และกล้วยม้วน ภายใต้โครงการ RU ขยายผลโรงอบแสงอาทิตย์ระบบความร้อนเสริม
นักศึกษาสาขาวิศวกรรมฟาร์มอัฉจริยะและนวัตกรรมเกษตร วิทยาลัยพลังงาน อบรมเกษตรกรชาวเขามูเซอจำนวน 40 คนในการแปรรูปกล้วยอบแห้ง ทั้งแบบสติก และกล้วยม้วน ภายใต้โครงการ RU ขยายผลโรงอบแสงอาทิตย์ระบบความร้อนเสริม ได้รับทุนอุดหนุนจาก สวก. ประจำปีงบประมาณ 2566โรงอบแสงอาทิตย์ระบบพลังงานความร้อนเสริม ขนาด 8×6.2 สามารถแปรรูปกล้วยได้ครั้งละ 350-500 กิโลกรัม (ได้ผลิตภัณฑ์ 100-120 กิโลกรัม) ต่อรอบการผลิตปัจจุบันได้นำผลิตภัณฑ์จำหน่ายที่โป่งน้ำร้อนให้นักท่องเทียว และมูลนิธิโครงการหลวงช่วยจำหน่าย จนมีรายได้ปีละ 60,000 บาท จากเดิมไม่มีรายได้เลย.....สอดคล้องกับ โครงการหลวงโมเดล....
23 กุมภาพันธ์ 2567
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติ "Juice Processing" เน้นให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติด้วยเทคโนโลยีแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า
แนวทางพัฒนาบัณฑิตของสาขาวิศวกรรมฟาร์มอัฉจริยะและนวัตกรรมเกษตร เน้นให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติด้วยเทคโนโลยีแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า จากห้องปฏิบัติการ (Lab) สู่การเป็นผู้ประกอบการ เลป juice processing ได้ผลิตน้ำส้มจำหน่ายเริ่มจากการเตรียมวัสดุดิบที่ถูกต้องตามมาตรฐานความปลอดภัย GMP และ การใช้เทคโนโลยีการแปรรูปสมัยใหม่เพื่อลดเวลาการผลิต เช่นการใช้ UV-C ร่วมกับ Thermal processing ควบคู่กับการปรับ pH ให้ต่ำกว่า 4.6 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพาสเจอร์ไรส์ รวมถึง thermal shock ทำให้น้ำส้มมีอายุการเก็บรักษานานถึง 30 วันโดยเริ่มต้นทำ 200 กระป๋อง และจำหน่ายจนเกิดกำไร 4,200 บาทหลักสูตร เน้นลงมือทำ ลงมือขายภายใต้สถานที่จริง ราคาส้ม 8 โล 100 แค่เพียง 3 ชั่วโมง จำหน่ายได้เงิน 7,000 กำไร 4,200 บาท
8 กุมภาพันธ์ 2566
คณาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากโครงการวิจัย
เมื่อวันที่ 10-11 พ.ย.2565 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ สวก. ได้ร่วมกันจัดนิทัศน์การแสดงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากโครงการวิจัย ได้แก่ โครงการการพัฒนาโรงอบแสงอาทิตย์ความร้อนเสริมระบบควบคุมแบบ IoT ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ และการพัฒนาการแปรรูปพลับหมาดของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ โดยเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ได้จากโครงการวิจัยทั้ง 2 โครงการสามารถแก้ไขปัญหาในท้องทีได้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้มากกว่า 10.9 ล้าน และ 3 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมี ดร.ฤทธิชัย อัศวราชันย์ เป็นหัวหน้าโครงการทั้งสองโครงการการเรียนการสอนของหลักสูตรฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร นั้นได้เน้นการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรราคากต่ำ โดยหลักสูตรถูกออกแบบให้มีความยืดหยุ่น และเกิดการบูรณาการศาสตร์ของการผลิต เช่น สาขาพืช สาขาสัตว์ และประมง เพื่อนำไปต่อยอดให้เกิดมูลค่าด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมดังจะเห็นได้จากสองโครงการวิจัยที่กล่าวมาขั้นต้น ทำให้เกิดองค์ความรู้กระจายสู่ชุมชน จนเกิดเป็นรายได้อย่างเป็นรูปธรรม โครงการวิจัยทั้งสองโครงการได้รับคำชื้นชมจาก องค์มนตรีทั้ง 2 ท่าน และหน่วยงานวิจัยระดับประเทศ ว่าเป็นโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับ BCG และ SDG
15 พฤศจิกายน 2565
องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือน กันยายน 2565
วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนกันยายน 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการ 1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ จ.เชียงใหม่ ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ เพื่อรับฟังการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้มูลนิธิโครงการหลวงยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปที่เตรียมขยายสู่การทดลองตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ชา ผลิตภัณฑ์กาแฟโครงการหลวงชนิดผสม ชาไทยผงชงละลาย วุ้นแบคทีเรียเซลลูโลส ควินัวสเปรด และยังได้วิจัยการพัฒนากระบวนการแปรรูป พลับหมาด เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่เกษตรกร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย อัศวราชันย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมฟามอัฉจริยะและนวัตกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายใต้การสนับสนุนงบการวิจัยของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) "ภาพและเนื้อหาข่าว จากข่าวประชาสัมพันธ์โครงการหลวง วันที่ 15 ก.ย. 65"
3 ตุลาคม 2565
คณาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมหารือเรื่อง การบริหารจัดการฟาร์ม ร่วมกับ บริษัทสยามคูโบต้า
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น. ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมด้วย ผู้อำนวยการกองแผนงาน , รองผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ , รองคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน, คณาจารย์ผู้รับผิดชอลหลักสูตร และ บุคลากรฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ  หารือร่วมกับ ผู้บริหาร ทีมงาน บริษัทสยามคูโบต้า และ บริษัท เกษตรอินโน จำกัด ถึงแนวทางการพัฒนาหลักสูตรผู้จัดการฟาร์ม ดังประเด็นต่อไปนี้    1. การออกแบบหลักสูตรผู้จัดการฟาร์มให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย    2. การส่งนักศึกษาที่จบใหม่ เข้าอบรมเพื่อพัฒนาการเป็นผู้จัดการฟาร์ม (รุ่นที่ 2 กำหนดรับสมัครเดือนสิงหาคม 2565 และ จัดอบรมในช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2565)    3. การให้คำปรึกษาการเพาะปลูกโดยอาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจในโครงการของบริษัทเกษตรอินโน เอกสารแนบ 1. หนังสือขอเข้าพบ 2. สรุปประเด็นจากการประชุม
26 กรกฎาคม 2565
วิทยาลัยพลังงานทดแทนจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ กับ โรงเรียนเทคนิควิชาชีพแบบผสมน้ำบาก แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
           เมื่อวันที่ 11 กรกรฏาคม 2565  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกร สาสุจิตต์ รองคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทนฝ่ายบริหาร และ อาจารย์ ดร.สุระพล ริยะนา อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร ร่วม ลงนามบันทึกความตกลงทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยวิทยาลัยพลังงานทดแทน กับ โรงเรียนเทคนิควิชาชีพแบบผสมน้ำบาก แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ โรงเรียนเทคนิควิชาชีพแบบผสมน้ำบาก แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว            โดยมีวัตถุประสงค์และขอบเขตความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมพัฒนากิจกรรมทางวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านวิชาชีพ เทคโนโลยีพลังงานและอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ 
12 กรกฎาคม 2565
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่  พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ไชยชนะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา กล่าวแนะนำสถานที่พร้อมวิธีปฏิบัติตนของนักศึกษา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจพรรณ นิรัญศิลป์ กล่าวแนะนำบุคลากรของวิทยาลัยพลังงานทดแทนนอกจากนั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นำโดยรองศาสตราจารย์เสมอขวัญ ตันติกุล ประธานคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร ได้กล่าวต้อนรับและให้โอวาสกับนักศึกษาใหม่ของหลักสูตร พร้อมกันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย มณีชูเกตุ ได้ชี้แจงนักศึกษาถึงแผนการศึกษาตลอดหลักสูตร และ อาจารย์อุทัยวรรณ ศรีวิชัย ได้ให้ข้อมูลเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา กับนักศึกษาใหม่สาขาวิชาวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร
12 กรกฎาคม 2565
นักศึกษาสาขาวิศวกรรมฟาร์มอัฉจริยะและนวัตกรรมเกษตร วิทยาลัยพลังงาน อบรมเกษตรกรชาวเขามูเซอ ในการแปรรูปกล้วยอบแห้ง ทั้งแบบสติก และกล้วยม้วน ภายใต้โครงการ RU ขยายผลโรงอบแสงอาทิตย์ระบบความร้อนเสริม
นักศึกษาสาขาวิศวกรรมฟาร์มอัฉจริยะและนวัตกรรมเกษตร วิทยาลัยพลังงาน อบรมเกษตรกรชาวเขามูเซอจำนวน 40 คนในการแปรรูปกล้วยอบแห้ง ทั้งแบบสติก และกล้วยม้วน ภายใต้โครงการ RU ขยายผลโรงอบแสงอาทิตย์ระบบความร้อนเสริม ได้รับทุนอุดหนุนจาก สวก. ประจำปีงบประมาณ 2566โรงอบแสงอาทิตย์ระบบพลังงานความร้อนเสริม ขนาด 8×6.2 สามารถแปรรูปกล้วยได้ครั้งละ 350-500 กิโลกรัม (ได้ผลิตภัณฑ์ 100-120 กิโลกรัม) ต่อรอบการผลิตปัจจุบันได้นำผลิตภัณฑ์จำหน่ายที่โป่งน้ำร้อนให้นักท่องเทียว และมูลนิธิโครงการหลวงช่วยจำหน่าย จนมีรายได้ปีละ 60,000 บาท จากเดิมไม่มีรายได้เลย.....สอดคล้องกับ โครงการหลวงโมเดล....
23 กุมภาพันธ์ 2567
การเรียนปฏิบัติการเชิง VZB ของหลักสูตรวิศวกรรมฟาร์มอัฉจริยะ และนวัตกรรมเกษตร ในหัวข้อการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าในกลุ่ม Juice processing
การเรียนปฏิบัติการเชิง VZB ของหลักสูตรวิศวกรรมฟาร์มอัฉจริยะ และนวัตกรรมเกษตร ในหัวข้อการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าในกลุ่ม Juice processing ประกอบไปด้วย การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และการจัดการของเสียให้เป็นศูนย์ โดยภายหลังที่สกัดน้ำส้มและนำเปลือกส้มแยกออกเป็นเนื้อส้ม และเปลือกส้ม โดย เนื้อส้มทำอาหารสัตว์ อาหารปลาอัดเม็ด ส่วนเปลือกส้มเอาไปกลั่นเป็นน้ำมันหอมระเหย และกากที่เหลือจากการทำน้ำหอมระเหยเอาไปทำปุ๋ยหมักเกิดรายได้จำหน่ายน้ำส้ม 1,700 บาทน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกส้ม กำไร 4,650 บาท อาหารสัตว์จากเนื้อส้ม 700 บาทปุ๋ยอินทรีย์ 100 บาทเกิดรายได้รวม 7,150 บาท จากการลงทุน ประมาณ 1,000 บาทการเรียนปฏิบัติการเชิง VZB ช่วยทำให้เข้าใจว่าเทคโนโลยีอะไรเหมาะสม (appropriate technology) ในการ value added innovation+zero waste +BCGs ด้วยการปฏิบัติจริง
13 กุมภาพันธ์ 2566
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติ "Juice Processing" เน้นให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติด้วยเทคโนโลยีแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า
แนวทางพัฒนาบัณฑิตของสาขาวิศวกรรมฟาร์มอัฉจริยะและนวัตกรรมเกษตร เน้นให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติด้วยเทคโนโลยีแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า จากห้องปฏิบัติการ (Lab) สู่การเป็นผู้ประกอบการ เลป juice processing ได้ผลิตน้ำส้มจำหน่ายเริ่มจากการเตรียมวัสดุดิบที่ถูกต้องตามมาตรฐานความปลอดภัย GMP และ การใช้เทคโนโลยีการแปรรูปสมัยใหม่เพื่อลดเวลาการผลิต เช่นการใช้ UV-C ร่วมกับ Thermal processing ควบคู่กับการปรับ pH ให้ต่ำกว่า 4.6 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพาสเจอร์ไรส์ รวมถึง thermal shock ทำให้น้ำส้มมีอายุการเก็บรักษานานถึง 30 วันโดยเริ่มต้นทำ 200 กระป๋อง และจำหน่ายจนเกิดกำไร 4,200 บาทหลักสูตร เน้นลงมือทำ ลงมือขายภายใต้สถานที่จริง ราคาส้ม 8 โล 100 แค่เพียง 3 ชั่วโมง จำหน่ายได้เงิน 7,000 กำไร 4,200 บาท
8 กุมภาพันธ์ 2566
ดร.ฤทธิชัย อัศวราชันย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมฟาร์มอัฉจริยะและนวัตกรรมเกษตร ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานวันถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตพืชเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปพืชอบแห้ง
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ ร่วมกับฝ่ายสถานีวิจัยและศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ฝ่ายงานวิจัยและพัฒนา สำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ได้จัดงานวันถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตพืชเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปพืชอบแห้ง และอาคารศูนย์การเรียนรู้ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ โดยมี นางภัทราวดี สุทธิธนกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน และ ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เปิดตัวเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดย ดร.ฤทธิชัย อัศวราชันย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมฟาร์มอัฉจริยะและนวัตกรรมเกษตร เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยได้อุดหนุนทุนวิจัยซึ่งดำเนินวิจัยในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ จำนวน 4 โครงการ สร้างรายได้รวมมากกว่า 90 ล้าน (2556-2565) สร้างรายได้ให้เกษตรกร จำนวน136 ครัวเรือน หรือมีผู้ได้รับประโยชน์มากกว่า 700 คน High Impact โดยนายอำเภอเชียงราย เกษตรตำบล และหัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงฯ จำนวน 38 ศูนย์ และตัวแทนเกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 334 รายเป็นโครงการที่ได้รับการยอมรับว่า ตอบโจทย์การพัฒนาพื้นที่ดีที่สุดในรอบ 45 ปี ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ
3 มกราคม 2566
ผลงานของคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
          มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง และโครงการร้อยใจรักษ์ เชิญ ดร.ฤทธิชัย อัศวราชันย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมฟาร์มอัฉจริยะ และนวัตกรรมเกษตร ออกแบบ และพัฒนาเครื่องระเหยน้ำผึ้งภายใต้ระบบสุญญากาศ ในโครงการร้อยใจรักษ์ เพื่อส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกร อันเป็นแนวทางบูรณาการเชื่อมนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตสินค้าทางการเกษตรมูลค่าสูงด้วยเครื่องจักรที่ได้มาตรฐาน และประสิทธิภาพ          สอดคล้องกับการดำเนินโครงการด้านวิศวกรรมของหลักสูตรฯ ที่เน้นการพัฒนาครื่องจักรแปรรูป ที่สามารถนำไปเพิ่มมูลค่าการผลิตสินค้าการเกษตรด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
29 พฤศจิกายน 2565
คณาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากโครงการวิจัย
เมื่อวันที่ 10-11 พ.ย.2565 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ สวก. ได้ร่วมกันจัดนิทัศน์การแสดงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากโครงการวิจัย ได้แก่ โครงการการพัฒนาโรงอบแสงอาทิตย์ความร้อนเสริมระบบควบคุมแบบ IoT ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ และการพัฒนาการแปรรูปพลับหมาดของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ โดยเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ได้จากโครงการวิจัยทั้ง 2 โครงการสามารถแก้ไขปัญหาในท้องทีได้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้มากกว่า 10.9 ล้าน และ 3 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมี ดร.ฤทธิชัย อัศวราชันย์ เป็นหัวหน้าโครงการทั้งสองโครงการการเรียนการสอนของหลักสูตรฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร นั้นได้เน้นการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรราคากต่ำ โดยหลักสูตรถูกออกแบบให้มีความยืดหยุ่น และเกิดการบูรณาการศาสตร์ของการผลิต เช่น สาขาพืช สาขาสัตว์ และประมง เพื่อนำไปต่อยอดให้เกิดมูลค่าด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมดังจะเห็นได้จากสองโครงการวิจัยที่กล่าวมาขั้นต้น ทำให้เกิดองค์ความรู้กระจายสู่ชุมชน จนเกิดเป็นรายได้อย่างเป็นรูปธรรม โครงการวิจัยทั้งสองโครงการได้รับคำชื้นชมจาก องค์มนตรีทั้ง 2 ท่าน และหน่วยงานวิจัยระดับประเทศ ว่าเป็นโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับ BCG และ SDG
15 พฤศจิกายน 2565